DANA PALA CREATIVITY Z.S. zapsaná pod spisovou značkou 64781 L, Městský soud v Praze. IČ 04827937, Feřtekova 546, Praha 8, 181 00 se sídlem podnikání Erbenova 57/6, Mělník, 27601.

  • Zodpovědná osoba: MgA. Dana Pala (vlastním jménem MgA. Dana Mascheková roz. Palátová)
  • Nabízené zboží a služby: Pohybové aktivity pro dospělé a mládež
  • Cena měn a transakcí: CZK, nejsme plátci DPH

 

Obchodní podmínky:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup pohybových aktivit u společnosti Dana Pala Creativity z.s. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (kterým je my Dana Pala Creativity z.s. se sídlem na adrese Feřtekova 546, Praha 8, 181 00 a místem podnikání Erbenova 57/6, Mělník, 27601; IČ: 04827937, zapsaná v obchodním rejstříku zapsaná pod spisovou značkou 64781 L, Městský soud v Praze.) a kupujícího.

Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Prodej pohybových aktivit se realizuje na základě přihlášky a zaplacení kuzovného. Dále na základě objednávek individuálního a skupinového cvičení Pilates a podobných pohybových aktivit pro děti, mládež a mládež.

Informace o obchodních podmínkách je zákazníkům poskytnuta na webových stránkách. Tyto informace jsou povinni si prostudovat a zakoupením pohybových aktivit s nimi souhlasí.

Platbou za pohybové aktivity kupující stvrzuje, že je obeznámen s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. K uzavření smluvního obchodního vztahu dochází momentem závazného potvrzení registrace k pohybovému kurzu ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Platbou kupující souhlasí s úhradou vynaložených nákladů v případě nevyužití objednaných služeb.

Kupující má možnost objednávku (registraci ke kurzu) před jejím vlastním odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Platby kurzovného hradí kupující přes rezervační systém taneční školy danapala.isportsystem.cz nebo bankovním převodem na účet prodávajícího 131-1041710257/0100 dle aktuálního ceníku.

Reklamační řád, záruka a odstoupení od smlouvy

Storno objednávky

Prodejce si vyhrazuje právo stornovat objednávku pohybových aktivit:

  • na základě dohody s kupujícím
  • v případě uvedení nepravdivých či neaktuálních informací v objednávce kupujícím

Prodejce se zavazuje neprodleně zákazníka informovat a potvrdit, že byla objednávka stornována.

Nevyužití objednávky

Po zaplacení kurzovného k nákupu pohybových aktivit se při absenci žáka na kurzu peníze nevracejí. Kurzovné se v době absence nevrací ani nepřevádí na jiné pololetí. Platí i v případě nemoci nebo úrazu. Kupující má možnost své místo na kurzu přenést na jinou osobu. Platí v případě přenesení celého nedochozeného kurzu na jinou osobu nebo i jednotlivé lekce. Dlouhodobá neomluvená absence (4 týdny a více) je důvodem pro vyloučení žáka bez nároku na vrácení kurzovného. Kurzovné je platné vždy pouze po dobu daného pololetí a je nevratné. V době státních svátků a prázdnin taneční kurzy neprobíhají.

V případě stornování rezervace na letní taneční dílny Creativity Dance Week 2 měsíce před konáním tanečního týdne,  vzniká nárok na vrácení 50 % kurzovného. V případě stornování letních tanečních dílen méně než 2 měsíce před konáním vzniká nárok na vrácení 0 % kurzovného.

Kupující má možnost své místo na letní taneční dílně přenést na jinou osobu. Záloha je vždy nevratná.

Za služby, které nebyly využity z důvodu zásahu vyšší moci (zemětřesení, epidemie, požár, teroristický útok…) není prodávající povinen nabídnout zákazníkovi kompenzaci. V případě nutnosti (zasažení třetí moci) se kurzy převádí do režimu online.

V případě nutnosti plnění povinností (testování, čestná prohlášení o bezinfekčnosti, očkování..) s ohledem na Covid 19, si každý žák povinnosti stanovené vládou ČR nutné k návštěvě kurzů obstarává a hradí sám. 

Vyhrazujeme si právo na změnu rozvrhu v případě nutnosti a změnu lektora objednaného kurzu.

Informace o průběhu kurzů tance

Hlavní adresa místa konání: taneční sál (1. patro) Masarykova kulturního domu – U Sadu 323, 276 01 Mělník

Další místo konání:

ZŠP tělocvična Seifertova – kurzy street dance, J. Seiferta 179, Mělník

Erbenova 57/6, Mělník – kurz Příprava na uměleckou školu

S sebou: Pro kurzy není potřeba (pokud nebude uvedeno jinak v souvislosti s nácvikem konkrétních choreografií) pořizovat žádný speciální úbor ani obuv, doporučujeme pohodlné oblečení, ve kterém se žák cítí dobře a neomezuje v pohybu. Tančíme naboso nebo v ponožkách. Na kurzy si žáci nosí sebou vodu. Pro kurzy street dance je potřeba obuv se světlou a měkkou podrážkou.  

Docházka: Žáci na kurz dochází s min 5min předstihem, aby se stihly připravit a převléknout. Rodiče si vyzvedávají žáky včas. Po skončení hodiny neneseme za nezletilé žáky odpovědnost. Na kurzech není možná přítomnost rodičů, pokud pedagog neurčí jinak. 

Taneční vystoupení: Plánujeme  pořádat minimálně 1 ukázkové vystoupení za pololetí pro rodiče. Při možnosti přihlášení žáků do tanečních soutěží budeme včas informovat. Je třeba počítat s výdaji za zápisné (u souteží), příspěvek na nájem divadelního sálu (při závěrečných vystoupeních), šití kostýmů, v případě nutnosti za soustředění. 

 

Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Pro nákup pohybových aktivit v naší škole je povinna řádná registrace a vyplnění souhlasu s obchodními podmínkami. Informace o osobních údajích zákazníků jsou chráněny a jsou nepřístupné třetí straně. Kupující souhlasí s jejich poskytnutím prodávajícímu subjetu. Osobní údaje zákazníků jsou plně chráněny proti zneužití. Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Zákazník pak má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv týkajících se těchto údajů. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu danapalacreativity@gmail.com).

Pokud si kupující nepřeje, aby žák kurzu byl vyobrazen na fotkách, prezentacích a videích v souvislosti s tanečními kurzy uveřejněných na internetu, webu školy a sociálních sítích, má možnost takto uvést v poznámce u přihlášky.

V opačném případě souhlasí s výše uvedeným.

 

Informace o zdravotní způsobilosti

Je-li kupujícím pohybových aktivit zákonný zástupce, přihlášením na kurz stvrzuje, že je jeho dítě ve výborném zdravotním stavu a je způsobilé k pohybovému výkonu. Je-li kupujícím i žákem pohybových aktivit dospělý, přihlášením na kurz stvrzuje, že je ve výborném zdravotním stavu a je způsobilý k pohybovému výkonu. V případě důležitých informací týkajících se zdravotního stavu žáka, je jeho zákonný zástupce nebo žák sám povinnen ihned informovat pedagoga písemně na email danapalacreativity@gmail.com.

Za úrazy způsobené při nedostatečné koncentraci žáka na kurzu, prodávající nezodpovídá.

Svým souhlasem kupující potvrzuje, že žák bude docházet na kurzy bez náznaku infekčního onemocnění a splňuje aktuální protiepidemická opatření stanovená vládou ČR při účasti na kurzech a při vstupu do místa konání kurzu.